Projects

Ilyukha, Olga P. Projects

 • Pisma Anny Ryajhya
  (2015-2016 , Ilyukha, Olga P., программа Президиума РАН)
 • Identichnost naseleniya pogranichnogo regiona: istoricheskij opyt Karelii XX veka
  (2015-2017 , Ilyukha, Olga P., программа Президиума РАН)
 • Belorusskaya diaspora v Karelii: formirovanie i processy integracii (seredina XX - nachalo XXI vekov)
  (2015-2016 , Vavulinskaya, Lyudmila I., , 15-21-01004)
 • Europa im Ostenblok. Vorstellungswelten und Kommunikations – räume im Wandel
  (2006-2007 , Zentrum für Zeithistorische Forschung, Germany, Potsdam)
 • Education and Cross-Border Cооperation
  (2005-2006 , Программа ИНТЕРРЕГ III A)
 • About member Ilyukha, Olga P.

  Last modified: November 28, 2019