Publications

Kovalesky, Vladimir V. List of publications

Show publications for the period from
to
years
Show per publications in format
Publications in 2013-2017 (total 1)
  1. Raman spectroscopy of weathered shungites
    Chazhengina S.Y., Kovalevski V.V. Journal of Raman Spectroscopy. 2017. DOI: 10.1002/jrs.5188

Kovalesky, Vladimir V.

Last modified: March 13, 2018